سیستم بهداشت و درمان اسپانیا

سیستم بهداشت و درمان اسپانیا

سیستم بهداشت و درمان اسپانیا در میان بهترین ها در جهان قرار دارد. در اینجا نحوه ثبت نام به صورت رایگان در مراقبت های بهداشتی دولتی ، یا برای بیمه درمانی آموزش داده می شود.

اگر شما در این کشور زندگی یا کار می کنید به احتمال زیاد به مراقبت های بهداشتی رایگان دولتی سیستم بهداشت و درمان اسپانیا دسترسی دارید، تا حدودی با پرداخت های تامین اجتماعی تامین خواهد شد که از دستمزد شما کسر خواهد شد.

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی بر