تابعیت و شهروندی سنگاپور

تابعیت و شهروندی سنگاپور

قانون تابعیت و شهروندی سنگاپور از قانون اساسی این کشور سرچشمه گرفته است و اساس آن مبتنی بر اصل خون می‌باشد. برای به دست آوردن تابعیت و اقامت در سنگاپور چهار راه وجود دارد که عبارتند از: به وسیله تولد ، به وسیله نژاد ، به وسیله تقاضا و ثبت نام و همچنین از طریق اعطای تابعیت.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی سنگاپور چگونه است ؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباŸ