تابعیت و شهروندی سنگاپور

تابعیت و شهروندی سنگاپور

قانون تابعیت و شهروندی سنگاپور از قانون اساسی این کشور سرچشمه گرفته است و اساس آن مبتنی بر اصل خون می‌باشد. برای به دست آوردن تابعیت و اقامت در سنگاپور چهار راه وجود د