چگونگی اخذ مجوز SEZ (مناطق اقتصادی ویژه) لهستان

چگونگی اخذ مجوز SEZ (مناطق اقتصادی ویژه) لهستان

مناطق ویژه اقتصادی در لهستان به صورت جداگانه می باشند، مناطق غیر مسکونی از قلمرو این کشور که در شرایط خاصی قرار گرفته اند. این مناطق خاص در طول سال تکامل یافته اند و نشان دهنده یک ویژگی مهم یعنی سرمایه گذاری افراد خارجی در لهستان خواهند بود. مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه چگونگی اخذ مجوز SEZ (مناطق اقتصادی ویژه) لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

فعالیت های انجام گرفته بر مناطق اقتصادی خاص در 20 اکتبر سال 1994 صورت گرفت. تجارت هایی که مزایای آنان از امکانات خاص موجود در 14 منطقه حاصل گشت.

متخصصین ما در کشور لهستان قادر به ارائه پیشنهادات ویژه، آگاه کردن شما از جزئیات و شناساندن مناطق اقتصادی ویژه در لهستان به شما نیز خواهند بود.

چگونگی اخذ مجوز SEZ (مناطق اقتص