تحصيل پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه رودن یا دوستی ملل روسيه

دانشگاه رودن روسيه