تحصیل در روسیه آکادمی پزشکی مسکو سچینوا ( دانشگاه شماره یک مسکو )

تحصیل در روسیه آکادمی پزشکی مسکو سچینوا