تابعیت و شهروندی نیوزلند

تابعیت و شهروندی نیوزلند

قبل از سال 1977 قانون تابعیت و شهروندی نیوزلند ، قوانین مختلفی وجود داشته است. اتباع کشورهای مشترک‌المنافع که شامل انگلستان و جمهوری ایرلند ن