تابعیت و شهروندی هلند

تابعیت و اقامت هلند

تابعیت و شهروندی هلند مبتنی بر اصل خون است ، صرف نظر از محل تولد فرزند در هلند والدین وی باید تبعه هلند باشند. موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز از موسسات معتبر مهاجرتی کشور آماده مشاوره اخذ تابعیت و اقامت هلند برای متقاضی&