تحصیل دکترا در چین

تحصیل دکترا در چین

درچند سال اخیر، تعداد دانشجویان بین المللی وارد شده به چین برای آموزش عالی فوق العاده افزایش یافته است. این مسئله به نوبه خود، به طور مستقیم استانداردهای آموزشی چی