شرکت های سهامی در لهستان

شرکت های سهامی در لهستان

شرکت های سهامی در لهستان (SA) یک شکل از نهادهای حقوقی با شخص حقوقی است. به طور کلی برای کسب و کارهای بزرگ استفاده می شود و می توان آن را با شراکت یک یا چند نفر تاسیس کرد مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه شرکت های سهامی در لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

با توجه به قانون لهستان، افراد از کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو  انجمن تجارت آزاد اروپا و برای انجام کسب و کار در لهستان دارای حق برابر با اتباع لهستانی می باشند. افراد خارجی از کشور های دیگر به منظور ایجاد یک کسب و کار در لهست&#