بازار کار فرانسه

بازار کار فرانسه

در ماه ژوئن سال 2017 نسخه  OECD Outlook for Employment منتشر شد که مورد ارزیابی بین المللی روند بازار کار فرانسه قرار گرفت که با چشم اندازهای های کوتاه مدتی نیز مواجه شد. این مقاله همچنین شامل ارزیابی عملکرد بازار کار براساس رتبه بندی استراتژیک؛ کسب و کار جدید OECD؛ انعطاف پذیری بازار کار در پی بحران های جهانی؛ ایجاد تغییرات تکنولوژیکی و جهانی شدن در بازارهای کار و یا ایجاد تفاوت های کلیدی در کشور نیز خواهد شد.

بازار کار فرانسه

تحولات بازار کار فرانسه

توجه: متوسط ​​OECD