تابعیت و شهروندی قبرس

تابعیت و اقامت در قبرس

مقررات تابعیت و شهروندی قبرس بر اساس قانون اساسی مصوب سال 1967 می باشد. اصول حقوقی تابعیت به دو قسمت مساوی تقسیم می شود: 1. کسانی که قبل از 16 آگوست 1960 متولد شده اند. 2. کسانی که بعد از استقلال قبرس (یعنی بعد از 1960) بدنیا آمده اند.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ شهروندی یا اخذ شهروندی قبرس چگونه است ؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و شهروندی قبرس کسب کند ؟ چه مدت مان&#