تابعیت و شهروندی کرواسی

تابعیت و شهروندی کرواسی

مقررات تابعیت در کرواسی  بر اساس قانون تابعیت مصوب 1991 معین شده اند، در این مقاله به بررسی دقیق شرایط تابعیت و اقامت کرواسی پرداخته می شود.

شرایط و روش های اخذ تابعیت و شهروندی کرواسی

در مقاله روش های تابعیت به تفکیک بررسی می شود.

اخذ تابعیت و شهروندی طریق تولد فرزند در کرواسی

تولد فرزند طفل در قلمرو ح