نرخ مالیات شرکت ها در لهستان

نرخ مالیات شرکت ها در لهستان

 شرکت های مقیم در لهستان ملزوم به پرداخت مالیات بر درآمد می باشند، همچنین به عنوان CIT بر تمام منابع درآمد از تولید آنها در سراسر جهان مالیات تعلق می گیرد. این وضعیت تنها برای یک شرکت مقیم در لهستان است که مدیریت اصلی آن شرکت نیز در لهستان ثب