تابعیت و شهروندی مالزی

تابعیت و اقامت در مالزی

برای اینکه شخصی به عنوان شهروند مالزی محسوب گردد باید بر اساس مقررات تابعیت و شهروندی مالزی سال 1964 به شهروندی مالزی درآمده باشد.

قانون تابعیت و شهروندی و راه های اخذ شهروندی مالزی چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت مالزی را کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و شهروندی مالزی می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت به دست آورد؟

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی مالزی

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت و شهروندی کشور مالزی می پردازیم:

معیارهای شهروندی مالزی

اشخاص ذیل به عنوان شهروند مالزی محسوب می‌گردند:

  • هر شخصی که قبل از روز استقلال مالزی در این کشور متولد شده باشد.
  • هر شخصی که در قلمرو مالزی در ز