تابعیت و شهروندی ایرلند

تابعیت و اقامت ایرلند

مقررات تابعیت و شهروندی ایرلند مبتنی بر قوانین جمهوری ایرلند می باشد. در قانون ایرلند اصطلاح تابعیت و ملیت معانی مترادفی دارند. اشخاص ممکن است تابعیت و اقامت در ایرلند را از طریق تولد، خون، ازدواج و تقاضا کسب نمایند که ذیلاً به توضیح آن ها می پردازیم. لازم به توضیح است که قانون تابعیت و اقامت در ایرلند براساس قانون مصوب شماره 200431956 و همچنین براساس قانون اساسی ایرلند استوار است.