کالج پزشکی ویل کرنل در قطر

کالج پزشکی ویل کرنل در قطر

کالج ویل کرنر قطر (WCMC-Q) توسعه خاورمیانه ای کالج پزشکی ویل کرنل در نیویورک است. کالج پزشکی ویل کرنل در قطر یک برنامه مشابه با همتای نیویورک خود ارائه می دهد، اما با مزایای افزوده ای که در قطر واقع شده است.تحصیل در کالج پزشکی ویل کرنل در قطردانشگاه WCMC-Q جهت تحصیل در قطر دو […]

تحصیل پزشکی در قطر

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در قطر

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی پزشکی و کشف های کلیدی در تحقیقات زیست پزشکی، بالقوه برای بهبود سلامت بشر به صورت بی سابقه ای رو به پیشرفت است. در نتیجه، بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس، منابع بیشتری را برای ایجاد مراکز برتر در تحقیقات و تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در قطر دارند. شرایط تحصیل […]