اقدام دانشجویان بین المللی فرانسه جهت اقامت آنلاین

دانشجویان بین المللی فرانسه می توانند برای مجوز اقامت آنلاین اقدام کنند

در دوران کرونا مشکلات بسیاری برای گروه های مختلف به وجود آمد و به ع