شهریه دانشگاه ارزروم ترکیه

شهریه دانشگاه ارزروم ترکیه

در سال 1957 دانشگاه ارزروم ترکیه تاسیس شده است، (دانشگاه آتاتورک) ی