شعب فعال بانک های ایرانی در ترکیه

Iranian banks in Turkey

کشور ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای پرطرفدار برای اقامت، تحصیل، سرمایه گذاری و اشتغال در میان ایرانیان است. از همین رو، سهولت فعالیت های بانکی و انتقال پول برای مهاجران ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از امکانات فراهم شده برای مهاجران ایرانی در کشور ترکیه، راه اندازی و مشارکت بانک های ایرانی در ترکیه است