دانشگاه دوستی ملل روسیه

دانشگاه دوستی ملل روسیه

از مزایای دانشگاه دوستی ملل روسیه این است که محوطه این دانشگاه حصار کشی شده است. سیستم عبور دروازه &#