دانشگاه استکهولمز سوئد

دانشگاه استوک هولمز سوئد

برای تحصیل در سوئد به عنوان یک دانشجو،شما باید از طریق وب سایت موسسه(توسعه گران مهر) بهمراه مدارک مربوط به واجد شرایط بودن و مهارت شما در زبان انگلیسی، و داشتن شرایط ورودی درخواست کنید. دانشگاه استوک هولمز سوئد یک دانشگ