حقوق جوشکار در کانادا

حقوق جوشکار در کانادا

حقوق دقیق یک شاگرد و کار آموز بستگی به قرارداد با کارفرمای خاص دارد اما بطور کلی حقوق جوشکار در کانادا را طبق شرایط مهاجرت به کانادا، در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

میانگین حقوق جوشکار در کانادا

در کانادا، معاملات ماهرانه به خوبی انجام می شود. برای متخصصان جوش و لوله کش، متوسط ​​حقوق و دستمزد از 52000 ت