ترم سپتامبر ۲۰۲۰ دانشگاه های چین برگزار می شود؟

ترم سپتامبر ۲۰۲۰ دانشگاه های چین برگزار می شود؟