بازگشایی موسسات کانادا برای دانشجویان بین المللی در کرونا

بازگشایی برخی موسسات کانادا برای دانشجویان بین المللی در دوران کرونا

مهاجرت تحصیلی به کانادا یکی از روش های مهاجرتی به این کشور می باشد که به واسطه آن دانشجویان و دانش آموزان بسیاری به این کشور ورد می کنند. به دلیل ش